བཞེས་ལག་མཐུན་རྐྱེན།

The Catering Centre is the hub of the Institute where you can eat, socialize, and access wifi.

Meal time at the DLIHE Catering Centreམཐོ་སློབ་ལ་རང་བདག་གི་སྤྱི་ཐབ་ཅིག་ཡོད།  སྤྱི་ཐབ་ནས་སློབ་གཉེར་བ་ཡོངས་རྫོགས་དང་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་དུས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལག་འབུལ་བཞིན་ཡོད།  ཟས་རིགས་རྣམས་གཙང་མ་དང་གསོས་པ་ཡིན་ལ་རིན་འབབ་ཀྱང་འཚམ་པོ་ཡོད་ཁར་མི་རྣམས་ཀྱིས་གྲོད་པ་རྒྱགས་ངེས་མཆོད་ཆོག།  སྤྱི་ཐབ་ནི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་འདུས་ས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ཞལ་ལག་མཆོད་པ་དང།  མཉམ་འཛོམས་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་གཉེར་བ།  སྐུད་མེད་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ཡོད་དོ།

Menu